Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Badania marketingowe

Nieustanne zmiany gospodarcze i dynamiczny charakter zachodzących na rynku procesów niosą dla uczestników tego rynku ryzyko. Naturalnym jest, że każda firma, każdy przedsiębiorca, chciałby poznać to ryzyko, by móc ograniczyć je
w jak największym stopniu. A żeby stało się to możliwe, przy podejmowaniu decyzji przedsiębiorcy powinni posiadać
jak najwięcej informacji mających wpływ na jej rezultat. Narzędziem do gromadzenia tych informacji są badania marketingowe.

Usługi marketingowe w obszarze badań obejmują:

  • identyfikację w firmie obszarów, dla których niezbędne będzie przeprowadzenie badań;
  • opracowanie programu badań marketingowych;
  • analiza opłacalności i określenie kosztów badań;
  • przeprowadzenie badań marketingowych;
  • analiza rezultatów i opracowanie raportu z przeprowadzonych badań.

Definicja badań marketingowych

Zgodnie z definicją A. Parasuramana, amerykańskiego profesora i autora książek o marketingu, badania marketingowe
to zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania, analizowania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych. Główną cechą tych badań jest konieczność ich systematycznego przeprowadzania, właśnie z uwagi na nieustanne zmiany gospodarcze i dynamiczny rozwój procesów rynkowych. Badania marketingowe pozwalają firmom na podejmowanie świadomych decyzji gospodarczych w zakresie dokonywanych przedsięwzięć rynkowych, ale pozwalają także na ocenę już podjętych decyzji i zrealizowanych przedsięwzięć. Obejmować będą zatem trzy obszary badawcze:

  • uwarunkowania rynkowe, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz sposób jego funkcjonowania;
  • oddziaływanie firmy na rynek;
  • rezultaty działalności firmy.

Cel badań marketingowych

W ramach pierwszego obszaru, narzędzia badawcze skupiają się na analizie uwarunkowań ekonomicznych rynku, wielkości popytu i podaży, uwarunkowań polityczno-prawnych, technologicznych, społeczno-kulturowych, czy demograficznych, analizie rozmiarów konkurencji – czyli wszystkich tych czynników, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność firmy
w środowisku, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. Ale badania muszą objąć także aktualny proces funkcjonowania przedsiębiorstwa w tych warunkach: stosowaną technologię produkcji, metody świadczenia usług, sytuację finansową, kadrową i majątkową firmy.

Badanie oddziaływania firmy na rynek dostarcza informacji na temat oferowanego przez nią produktu (usługi), stosowanej polityki cenowej, stosowanych form sprzedaży oraz dystrybucji. Ma to dostarczyć przedsiębiorstwu odpowiedzi, jakie są oczekiwania klientów, jakie jest zapotrzebowanie rynku i w jakim stopniu produkt firmy na nie odpowiada.

Badanie rezultatów działalności firmy ma dostarczyć danych o jej wynikach sprzedaży, wywalczonym udziale w rynku,
a przede wszystkim o wypracowanym wizerunku firmy. Dane te wykażą, czy droga, którą podąża przedsiębiorstwo
jest słuszna, w jakim stopniu i co ewentualnie należy zmienić, by na taką słuszną drogę wkroczyć i na niej pozostać.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070