Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Identyfikacja rynków docelowych

Innowacyjność, unikatowość – to cechy, które zapewniają towarom lub usługom szeroki rynek odbiorców. Wynalezienie smartfona spowodowało, że użytkownicy tradycyjnych komórek masowo skorzystali z nowej technologii. Szybko jednak konkurenci podkradają ujawnione nowinki, a i technologia traci przymiot innowacyjności. To samo dzieje się w branży usługowej. Jak wówczas wybić się w tłumie rosnącej konkurencji? Trafiając do właściwej grupy docelowej odbiorców swojego produktu.

Usługa identyfikacji rynków docelowych obejmuje:

 • przeprowadzenie segmentacji rynku;
 • identyfikację rynków docelowych dla produktu firmy;
 • stopniowanie poszczególnych rynków pod względem ich atrakcyjności dla firmy;
 • ocena i określenie kosztów dotarcia do tych rynków;
 • opracowywanie strategii dotarcia do tych rynków oraz strategii zaspokajania jego potrzeb, w tym utrzymania więzi z klientem.

Właściwa grupa docelowa

Drogę dotarcia do właściwej grupy docelowej należy rozpocząć od identyfikacji rynków docelowych. Ta identyfikacja,
to podział przyszłych odbiorców produktu (jakim może być zarówno towar, jak i usługa) na wydzielone kategorie
ze względu na czynniki społeczno-demograficzne, a także ich potrzeby i preferencje. Kryterium kwalifikacyjnym do danej kategorii konsumentów mogą być możliwości dotarcia do danego konsumenta, związane z tym koszty działań marketingowych oraz inne, decydujące o atrakcyjności dla firmy danego odbiorcy. Im bardziej atrakcyjny pod tymi wszystkimi względami konsument, tym bliżej mu do znalezienia się w koszyku grupy docelowej przedsiębiorstwa. Jest bowiem oczywiste, że inna będzie grupa docelowa klientów kancelarii prawnej, firmy doradczej, czy sprzedawcy aut. Determinować to może sposoby pozyskania, a następnie dalszego prowadzenia komunikacji marketingowej z klientem.

Kryteria kwalifikacyjne

Kiedyś najważniejszym kryterium było kryterium terytorialności. Docelowym rynkiem zbytu produktu byli konsumenci zlokalizowani jak najbliżej fabryki producenta, czy siedziby usługodawcy. Z racji ograniczonych możliwości komunikacyjnych i transportowych, dla klienta najważniejsze było bliskie położenie sklepu, a później już tylko znalezienie w nim potrzebnego produktu. Dziś, w dobie Internetu, gdy sprzedawca może dotrzeć z ofertą swego towaru na drugi kraniec kuli ziemskiej, liczy się najbardziej identyfikacja preferencji zakupowych klienta i ewentualnie jego możliwości finansowych. Choć i tu kryterium terytorialności nadal ma znaczenie, ponieważ zbyt duża odległość pomiędzy nadawcą a odbiorcą produktu zwiększa koszt transportu i pozbawia transakcję ekonomicznego sensu. Kryterium to ma ogromne znaczenie zwłaszcza
w obszarze usług. Takich kryteriów kwalifikacyjnych może być znacznie więcej.

Segmentacja rynku

Identyfikacji rynków docelowych można dokonać za pomocą segmentacji rynku. Przeprowadza się ją za pomocą badań marketingowych pozwalających określić na jakich rynkach firma może działać i do jakich mogłaby jeszcze dotrzeć. Pozwala określić i podzielić grupy klientów pod względem ich znaczenia dla przedsiębiorstwa i możliwości dotarcia do nich. Takie sprofilowanie klienta pozwala wskazać krąg adresatów, do których najlepiej trafi produkt, i jednocześnie zidentyfikować kryteria, jakie musiałyby zostać spełnione, by produkt trafił do adresatów znajdujących się poza nim.

Skuteczna strategia marketingowa

Zatem identyfikacja rynków docelowych pozwala na opracowanie skutecznej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Pozwoli skierować komunikację marketingową na właściwe tory, dzięki ustaleniu takich kryteriów identyfikujących grupę docelową klientów, jak:

 • preferowany styl życia;
 • zainteresowania;
 • uwarunkowania demograficzne;
 • możliwości finansowe;
 • potrzeby zakupowe;
 • zamiłowanie do marki;
 • inne motywacje nabywcze.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070