Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy

Dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Ale w przypadku działalności firmy nie jest to reguła bezwzględnie obowiązująca. Poprzez skuteczne działania PR-owe wizerunek firmy można bowiem nie tylko wykreować, ale i poprawić lub całkowicie zmienić.

Proces kreowania pozytywnego wizerunku firmy polega na identyfikacji mocnych i słabych stron firmy, a następnie
na jak najlepszym podkreśleniu i ukazaniu tych mocnych stron, przy równoczesnym dążeniu do poprawy słabych.

Wizerunek przedsiębiorstwa to nie tylko postrzeganie samej firmy na zewnątrz, ale i odbiór jej właścicieli i pracowników. Trudno będzie zbudować pozytywny wizerunek kancelarii prawnej, gdy jej właściciel nie będzie prezentował odpowiedniej wiedzy prawnej. Nawet najlepsza firma doradcza utraci swój pozytywny wizerunek, gdy wskutek braku należytej staranności będzie zatrudniać pracowników postrzeganych na rynku za kiepskich doradców. Dlatego budując wizerunek firmy należy rozpoznać poszczególne strefy jego budowy.

Usługi PR w obszarze kreowania pozytywnego wizerunku firmy obejmują:

 • identyfikację mocnych i słabych stron firmy;
 • opracowanie strategii podkreślenia i pokazania mocnych stron, przy równoczesnym dążeniu do poprawy słabych;
 • identyfikację grupy docelowej, dla jakiej wizerunek ma być wykreowany;
 • budowę sprofilowanego wizerunku poprzez prezentację przedsiębiorstwa jako profesjonalisty, eksperta
  w swojej dziedzinie;
 • dbałość o utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy, również poprzez obronę dobrego imienia na drodze sądowej.

Budowa pozytywnego wizerunku

Po pierwsze będzie to branża, w jakiej firma funkcjonuje lub zamierza funkcjonować. Tu pozytywny wizerunek firmy,
na przykładzie kancelarii prawnej, będą budować sukcesy zawodowe i status eksperta w dziedzinie prawa tworzących ją prawników.

Po drugie: pracownicy. Nie bez przyczyny nazywani są kadrą firmy, zespołem. Tylko zgrany zespół może doprowadzić przedsiębiorstwo do sukcesu. Podobnie sytuacja wygląda z kreowaniem wizerunku firmy. Brak dobrego zdania o niej samych pracowników może kreować negatywny wizerunek przedsiębiorstwa nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz firmy.

Po trzecie: klienci. Chodzi przede wszystkim o obsługę klienta. To klienci, kontrahenci są głównym celem kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Dlatego też zachowanie wobec nich odpowiednich standardów obsługi, to warunek konieczny kreacji i podtrzymania dobrego wizerunku przedsiębiorstwa.

Czwartą, dodatkową strefę tworzą wspólnie zaufanie i sympatia. Tutaj nie chodzi stricte o kreowanie pozytywnego wizerunku firmy celem sprzedaży jej towarów lub usług, a o zbudowanie zaufania i sympatii klienta do marki. Spowoduje to wytworzenie się więzi i lojalności klienta, czyli najcenniejszy efekt działań PR-owych. Przykładem takich działań wizerunkowych może być światowy producent popularnego napoju, który w swoich reklamach wykorzystuje postać świętego Mikołaja, czy polski portal sprzedażowy, który zainwestował ogromne środki finansowe w stworzenie serii filmów ekranizujących polskie legendy ludowe, tylko po to, by wykreować swój wizerunek, jako nie tylko pośrednika masowej sprzedaży, ale i mecenasa sztuki, dającego ludziom coś od siebie, za darmo, bezinteresownie. Oczywiście sympatia
i lojalność klienta do marki ma później dla firmy przełożenie w wymiarze finansowym.

Utrzymanie pozytywnego wizerunku

W procesie budowy pozytywnego wizerunku firmy, nie działa reguła wyznawana w świecie show-biznesu, czyli nieważne co się mówi, byleby się mówiło. Dlatego tak ważne jest aby nie dopuścić do sytuacji odwrotnej, czyli zyskania miana antyeksperta, np. gdy firma doradcza typu business advisor „zasłynie” doradztwem, które doprowadziło swojego klienta
na skraj bankructwa. Dla budowy i utrzymania pozytywnego wizerunku niezbędna jest dbałość o zachowanie najwyższych standardów wobec klienta, a także dbałość o postrzeganie firmy przez jej pracowników, jak i postrzeganie na zewnątrz samych pracowników firmy, którzy są przecież nośnikami jej reputacji.

Najwyższe dobro osobiste przedsiębiorstwa

Pozytywny wizerunek firmy to jedno z najwyższych dóbr osobistych przedsiębiorstwa. I nie chodzi tu jedynie o dobre imię, ale i postrzeganie firmy, zwłaszcza na zewnątrz. Rola pozytywnego wizerunku dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest tak doniosła, że prawo przewiduje szereg środków ochrony przed jego naruszeniem:

 • firma może żądać zaniechania działań zagrażających jej wizerunkowi;
 • w przypadku naruszenia jej wizerunku, może żądać równocześnie usunięcia skutków naruszenia,
  przede wszystkim wystąpić z żądaniem, aby podmiot, który dopuścił się naruszenia, złożył określone
  w formie i treści oświadczenie, mające to naruszenie naprawić;
 • firma może żądać zadośćuczynienia pieniężnego;
 • a jeśli wskutek naruszenia jej wizerunku, została wyrządzona szkoda majątkowa, firmie przysługuje żądanie jej naprawienia we wskazany przez siebie sposób: przez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę adekwatnego odszkodowania.

Wskazane wyżej środki, to „jedynie” środki ochrony cywilnoprawnej pozytywnego wizerunku firmy. Ten kto zamierza naruszyć wizerunek przedsiębiorstwa, musi się liczyć z cięższą odpowiedzialnością, odpowiedzialnością karną. Art. 212 Kodeksu karnego stanowi, że kto pomówi firmę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego jej w danym rodzaju prowadzonej przez nią działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. A gdy uczyni to za pośrednictwem środków masowego przekazu, a więc:
prasy, radia, telewizji, czy Internetu, podlega dodatkowo karze pozbawienia wolności.

Dlaczego prawo tak bardzo chroni pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa? Wynika to z faktu, że łatwo jest zniszczyć dobry wizerunek firmy, a trudno go zdobyć. Ma on też realne przełożenie m.in. na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070