Kinga Hanna Stachowiak

4 BUSINESS SERVICES


Sponsoring

Sponsoring to jedna z najpopularniejszych form działań promocyjnych. Pozwala dotrzeć do szerokiego grona adresatów
i wypromować produkt oraz wizerunek firmy wykorzystując w tym celu działalność innego podmiotu, nawet niekoniecznie związanego z działalnością firmy, jej produktem, czy usługą.

Sponsoring jest najczęściej umową dwustronną, na mocy której sponsor i sponsorowany zobowiązują się względem siebie do dokonania lub dokonywania świadczeń wzajemnych. Sponsoring może być bowiem jednorazowy, np. zapłata określonej sumy pieniężnej przez sponsora na rzecz klubu sportowego w zamian za umieszczenie reklamy sponsora podczas jednego meczu z udziałem tego klubu, albo mieć charakter trwalszy, okresowy, np. sponsoring tej samej drużyny, ale podczas wielu meczów, przez cały sezon lub rok.

Usługi PR w obszarze sponsoringu obejmują:

  • audyt działalności firmy dla identyfikacji najkorzystniejszych dla niej dziedzin do objęcia sponsoringiem;
  • audyt już wdrożonych programów sponsorskich;
  • opracowanie strategii budowy wizerunku firmy, jej popularności i marki poprzez wykorzystanie działań sponsorskich;
  • ocena i określenie kosztów związanych ze sponsorowaniem oraz analiza opłacalności;
  • kierowanie programem sponsorskim, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem oraz rozliczenie efektów;
  • monitoring rynku w poszukiwaniu korzystnych dla firmy obszarów do objęcia sponsoringiem.

Cel sponsoringu

Celem tego finansowania jest wykorzystanie zalet, jakie niesie ze sobą działalność sponsorowanego, a przede wszystkim dotarcie ze swoim produktem i firmą do szerokiego grona odbiorców, jakie towarzyszy prowadzonej przez sponsorowanego działalności, jak i samemu sponsorowanemu.

Definicja prawna sponsoringu

Polski Kodeks cywilny nie zawiera definicji legalnej umowy sponsoringu, niemniej definicję tę można odnaleźć w innych aktach prawnych, tj. ustawa o radiofonii i telewizji, ustawa Prawo farmaceutyczne, czy Europejska konwencja o telewizji ponadgranicznej. Jednak definicję, która najtrafniej oddaje ideę sponsoringu, zawiera ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z jej art. 21 ust. 1 pkt 4, „sponsorowanie,
to bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinansowanie działalności osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu”. A, jak precyzuje pkt 5, „informowanie o sponsorowaniu, to prezentowanie informacji zawierającej nazwę sponsora lub jego znak towarowy”.

KONTAKT

ul. Maciejki 13,

02-181 Warszawa

kinga.stachowiak@
portal-skarbiec.com

+48 22 586 40 00

+48 603 346 070